top of page
_edited.png

Sika ViscoCrete 225P


Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca

Charakterystyka produktu
Sika ViscoCrete 225 P jest superplastyfikatorem i domieszką redukującą ilość wody, w postaci proszku, na bazie technologii Sika ViscoCrete 
opartej na polimerach polikarboksylanowych.


Cechy podstawowe
Działanie technologii Sika® ViscoCrete® bazującej na polimerach polikarboksylanowych oparte jest na połączeniu oddziaływania sił elektrostatycznych i efektu przestrzennej separacji cząstek. Dzięki temu cząstki stałe mogą być skutecznie rozproszone w mieszance.


Zastosowanie Sika ViscoCrete 225 P pozwala na uzyskanie między innymi następujących właściwości mieszanek i stwardniałych materiałów:


• Możliwość bardzo dużego ograniczenia ilości wody zarobowej, co pozwala na uzyskanie wysokiej gęstości i wytrzymałości
• Doskonała urabialność, pozwalająca na znaczną redukcję nakładów na podawanie, wbudowanie i zagęszczanie mieszanki


• Szybki przyrost wczesnej wytrzymałości
• Zmniejszenie skurczu i pełzania
• Skrócenie czasu mieszania dzięki szybkiej adsorpcji
• Długotrwała stabilność wynikająca z długiego czasu utrzymywania konsystencji
• Niewielki wpływ na hydratację, a tym samym ograniczenie zużycia aktywatorów/przyspieszaczy
• Skuteczność w szerokim zakresie pH
• Kompatybilność z innymi dodatkami np. kwasem cytrynowym
• Nie zawiera formaldehydu i amoniaku


Sika ViscoCrete 225 P jest przeznaczona do stosowania ze spoiwami o wysokiej zawartości siarczanu wapnia i spoiwami gipsowymi.


Sika ViscoCrete 225 P jest stosowana do produkcji suchych zapraw i betonów przeznaczonych do wykonania:
• posadzek, posadzek samopoziomujących i podkładów
• zaczynów i zaczynów bezskurczowych, zapraw naprawczych, klejów do płytek
• tynków, obrzutek, tynków szlachetnych, sztukaterii (wykonywanych zarówno techniką narzutową jak i metodą odlewu), mieszanek wiążących i wypełniających, materiałów medycznych i stomatologicznych


Sika ViscoCrete 225 P może być stosowana z następującymi spoiwami:
• spoiwa na bazie siarczanu wapnia (α- i β-pó
łwodzian, naturalny/termiczny/syntetyczny anhydryt)
• mieszanki trójskładnikowe (cement portlandzki + cement glinowy + siarczan wapnia)
• cement portlandzki i mies
zanki cementów, a zwłaszcza cement z wysoką zawartością 𝐶3A, siarczanu i alkaliów


Typowe właściwości
Baza chemiczna: Modyfikowane polikarboksylany
Wygląd zewnętrzny: Proszek o barwie białej do żółtawej

Gęstość nasypowa: 0,6 ± 0,1 g/cm3
Skala pH: 4,0 ± 0,5 przy temp. +23 °C (roztwór 40 %).
Zawartość jonów chlorkowych: <0,1%
Równoważnik tlenku sodu: ≤ 2,0 %
Opakowanie: Worki 20 kg / 800 kg na palecie
Termin przydatności do spożycia: Produkt przechowywany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
Warunki przechowywania: Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze do +30°C. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
Dozowanie 0,05 - 0,5 % masy spoiwa


Zastosowanie
Porady specjalistyczne: Dozowanie domieszki zależne jest od zastosowania i kompozycji suchej mieszanki. Przy wysokim dozowaniu może wystąpić zjawisko wydzielania się mleczka cementowego i/lub rozsegregowania składników mieszanki a także opóźnienie wiązania.
Uwaga: w celu określenia dokładnego dozowania domieszki w konkretnym przypadku konieczne jest wykonanie zarobów próbnych.


Zalecana dawka:

Typowy zakres dozowania wynosi 0,05 - 0,5% masy spoiwa.


Kompatybilność:

Domieszka Sika ViscoCrete 225 P może być łączona z innymi produktami Sika, zarówno z większością przyspieszaczy, opóźniaczy, redyspergowalnych proszków, stabilizatorów jak i z pozostałymi dodatkami stosowanymi w suchych mieszankach. Przykładowo w połączeniu z innymi produktami Sika ViscoCrete można osiągnąć poprawę urabialności mieszanki i dostosować czas wiązania do konkretnych potrzeb.
Uwaga: w przypadku stosowania kombinacji domieszek konieczne jest wykonanie zarobów próbnych.


Dozowanie:

Sika ViscoCrete 225 P dodaje się do suchej mieszanki. Aby optymalnie wykorzystać możliwości domieszki, mieszanka musi być intensywnie mieszana. Zalecany czas mieszania po dodaniu wody zależy od mieszarki.

Podstawa danych dotyczących produktu

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ograniczenia lokalne

Należy pamiętać, że w wyniku specyficznych przepisów lokalnych deklarowane dane i zalecane zastosowania tego produktu mogą się różnić w poszczególnych krajach. W celu uzyskania dokładnych danych i zastosowań produktu należy zapoznać się z lokalną Kartą Produktu.

Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i zastosowania produktów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na żądanie.

Dopuszczenia i certyfikaty

Spełnia wymagania normy EN 934-2, tabela 3.1/3.2

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page