top of page
_edited.png

Sika DSM A3

Domieszka napowietrzająca

Sika DSM A3 został zaprojektowany i opracowany w celu planowego wprowadzania powietrza do mieszanki betonowej w postaci równej wielkości i równomiernie rozmieszczonych mikro-pęcherzyków powietrza.
Spełnia wymagania normy EN 934-3.


Sika DSM A3 jest gotowy do użycia w produkcji suchych zapraw. Jego stosowanie poprawia wytrzymałość w zarówno w aplikacjach murarskich, jak i tynkarskich.


Cechy podstawowe
• Poprawia urabialność
• Zwiększa odporność na mróz
• Poprawia wiązanie
• Zwiększa trwałość
• Zwiększa wydajność
• Redukuje zjawisko wykwitów

• Minimalizuje kurczliwość i zwiększa trwałość zaprawy naprawczej.
• Zmniejsza ilość wody zarobowej

 
Typowe właściwości
Sklad: Anionowa substancja powierzchniowo czynna
Wygląd zewnętrzny: Proszek o barwie białej
Gęstość nasypowa: 0,96 g/cm³
Całkowita zawartość jonów chlorkowych: < 0,1% (bez chorków)
Równoważnik tlenku sodu: < 2,0 %
Zawartość jonów chlorkowych: < 0,1% (bez chorków)
Opakowanie: 20-kg worek; 30 worków/paleta; 1100-kg bigbag
Termin przydatności do spożycia: Termin przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią w temperaturze od +5°C do +25°C.
Dozowanie: 0,5 - 1,0 kg na tonę suchej zaprawy
Informacje o kompatybilności dostępne na życzenie. Zaleca się przeprowadzenie prób przed wymieszaniem w produkcie końcowym.


Zastosowanie
Zalecana dawka: 0,5 - 1,0 kg na tonę suchej zaprawy
Dozowanie: Zaprawa zawierająca Sika DSM A3 powinna być dokładnie wymieszana w mieszarce o wymuszonym działaniu i dokładnie dozowana za pomocą odpowiedniego, skalibrowanego sprzętu.


Podstawa danych dotyczących produktu

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.


Ograniczenia lokalne

Należy pamiętać, że w wyniku specyficznych przepisów lokalnych deklarowane dane i zalecane zastosowania tego produktu mogą się różnić w poszczególnych krajach. W celu uzyskania dokładnych danych i zastosowań produktu należy zapoznać się z lokalną Kartą Produktu.


Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i zastosowania produktów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na żądanie.


Dopuszczenia i certyfikaty
Zgodne z wymaganiami normy EN 934-3 tabela 2 DoP 02 14 05 09 100 0 000098 1088, certyfikowane przez Factory Production Control Body 0086, Certyfikat 541325 i zaopatrzone w znak CE.

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page